Gedragscode

Gedragscode

Inleiding
Het doel van onze hengelsportvereniging is het bevorderen van de hengelsport. Van belang hierbij is dat iedereen altijd respectvol en verantwoordelijk met de natuur en met elkaar omgaat. Deze visie van de HSV Het Alvertje sluit aan bij de ambities van NOC*NSF, waar Sportvisserij Nederland zich in 2013 bij heeft aangesloten (Sportvisserij Nederland, 2012). 
Op grond van deze geformuleerde waarden verantwoordelijkheid en respect is een gedragscode opgesteld die voor iedereen binnen de vereniging geldt en toepasbaar is in alle situaties. 
HSV Het Alvertje verwacht dat deze gedragsregels een belangrijke bijdrage leveren aan een veilig sportklimaat en het bevorderen van sportief gedrag zodat iedereen met plezier zijn hobby uitvoert. 
Toch zullen zich situaties voordoen waar de gedragsregels in meer of mindere mate overschreden worden. Daarvoor kan door het bestuur van de HSV op ieder moment een Adviescommissie in het leven geroepen worden die er op toe moet zien dat de gedragscode wordt nageleefd. 

Gedragscode
Binnen HSV het Alvertje wordt de onderstaande gedragscode gehanteerd: 

RESPECT
1. respecteer de natuur 
2. respecteer en accepteer afspraken zoals zijn vastgelegd bij Sportvisserij Nederland en zijn omschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement van de HSV Het Alvertje
3. respecteer en accepteer elk individu 
4. respecteer en accepteer het als je wordt aangesproken op je gedrag bijvoorbeeld door een BOA

VERANTWOORDELIJKHEID
5. voor de juiste spullen om op een veilige manier om te gaan met de gevangen vis en de natuur 
6. voor je eigen spullen en ruim je rommel op 
7. voor andermans spullen en kom niet aan andermans eigendom.
8. voor elkaar: er is niks mee om anderen te zeggen dat ze zich misdragen, als ze bijvoorbeeld iets met opzet beschadigen 
9. voor je eigen gedrag: je weet best wat mag en wat niet, dat is een kwestie van gezond verstand gebruiken voor het nakomen van gemaakte afspraken.