Jaarplan 2023

Jaarplan 2023

Even voorstellen;
HSV het Alvertje is een kleine gezellige en transparante sportvereniging met zo’n 300 leden die oog heeft voor de belangen van haar leden. HSV het Alvertje is zich bewust van de sociaal maatschappelijke waarde die de sportvisserij met zich meedraagt. En werkt lokaal en regionaal samen met diverse partners en instanties aan een duurzaam, gevarieerd en gezond visbestand met toegankelijke en bereikbare wateren, met inachtneming van kaders en regels rond dierenwelzijn. De HSV het Alvertje streeft ernaar actieve bijdragen te leveren voor een gezonde (lokale) samenleving door zich actief in te zetten om diverse doelgroepen te interesseren en te faciliteren om sportvisserij te beoefenen en van het buitenleven te genieten.

Ambities 2023
Welzijn, welbevinden en participatie;
HSV het Alvertje draagt actief bij aan het welzijn en welbevinden van haar sport vissende leden en bevordert participatie van kwetsbare doelgroepen om aan de waterkant te ontspannen en te genieten van de schoonheid die de Zevenbergse natuur ons biedt. Zij zet zich in voor een gezonde waterkwaliteit en wil lokale viswateren toegankelijk en geschikt houden en maken voor de sportvisserij met inachtneming van een duurzame, gezonde visstand.

Dierenwelzijn
HSV het Alvertje stelt als maatschappelijk verantwoorde sportvereniging dierenwelzijn centraal. Zij bevordert de bewustwording onder haar leden door voorlichting en educatie en neemt passende maatregelen op in haar beleid. Onder de slogan ‘wij vissen met verstand’ promoten en adviseren wij onze leden;
• wij treden de discussie over het welzijn van vissen open tegemoet; 
• wij streven indien nodig (vanuit welzijnsoogpunt) naar wenselijke aanpassingen van de sportvisserij; denk hierbij aan het weerhaak loos vissen het gebruik van leefnetten en loodvrij vissen.
• naar de samenleving actief en permanent te communiceren wat sportvissen voor mensen inhoudt; 
• naar de samenleving actief en permanent te communiceren wat de sportvisserij voor mensen in sociaal economisch opzicht (verenigingsleven, natuur/milieueducatie en werkgelegenheid) inhoudt.

Belangenbehartiging
HSV het Alvertje is als visrechthebbende vereniging van de wateren in Zevenbergen op basis van relevante kennis een gesprekspartner bij de totstandkoming van lokaal en regionaal beleid wat de hengelsport aangaat. Ook staat zij als partner garant voor uitvoering en naleving van afspraken. 
HSV het Alvertje bevordert haar interne en externe zichtbaarheid, zodat zij de belangen van haar leden adequaat kan behartigen.
Resultaten:
Interne zichtbaarheid;
• Uitzetten van een ledenenquête onder de leden om de doelgroep in kaart te brengen, de behoeften van onze sportvissers te peilen en vrijwilligers te werven.
• In samenwerking met de gemeente, waterschap en de Federatie de wateren in Zevenbergen weer toegankelijk en gezode water kwaliteit te krijgen. 
Externe zichtbaarheid; 
• Versterken participatie in lokale en regionale netwerken 
• Werken samen met de Federatie Zuid West Nederland.
• Verzorgen van informatiebrochure of kennisclip over de HSV om lokale politiek te informeren hoe de hengelsportverenigingen in de gemeente Moerdijk hun sociale waarde vertegenwoordigen in de gemeente Moerdijk.

Educatie;
HSV het Alvertje wil zich, zodra de wateren van Zevenbergen weer van een gezonde waterkwaliteit zijn, zich gaan inzetten om kinderen en jeugd kennis te laten maken met de hengelsport en op een verantwoorde manier om te gaan met planten en dieren. voorlichting te geven tijdens visactiviteiten. Hierbij staan veiligheid, plezier en ontwikkeling centraal 
Resultaten:
• Toegankelijke gezonde wateren met een goed visbestand.
• Werven van individuele visbegeleiders 
• Organiseren van jeugdactiviteiten op basis niveau 
• Bevorderen en promoten vislessen op basisscholen

Bevorderen sportparticipatie;
HSV het Alvertje initieert en faciliteert naast reguliere sportvisactiviteiten kleinschalige, gerichte projecten om sportvisserij toegankelijk te maken voor specifieke doelgroepen zoals minder validen, kinderen binnen pleegzorgorganisaties en ouderen binnen woonzorgcentra 
Resultaten: 
• Visvoorziening voor minder validen 
• Betrekken jeugdzorg om kwetsbare kinderen te betrekken bij jeugdcursussen en jeugdactiviteiten 
• Verstrekken en onderhouden vismaterialen voor woonzorgcentra
• Zorgen voor een collectieve vistoestemming voor cliënten woonzorgcentra
• Zorgdragen voor uitvoering van wedstrijdkalender (witvis, roofvis, karper, vliegvis)
• Deelnemen aan overleggen over verantwoord waterbeheer (Visstand Beheer Commissie) 
• Deelnemen en bijdragen aan overleg met Federatie Zuid West Nederland 
• Voorbereiden en uitvoeren visuitzetting volgens geldende richtlijnen en afspraken 
• Terugdringen loodgebruik in de hengelsport door voorlichting en beschikbaar stellen loodvrije materialen.